Företagshälsovård Göteborg – för ett hållbart och friskt företag

Vårt mål är att förbättra välmåendet och livskvaliteten för alla inom företaget samtidigt som vi arbetar för att förebygga risker relaterade till arbetsmiljön. Dessutom erbjuder vi rehabiliteringsinsatser för dem som redan drabbats av sjukdom.

OM VÅR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Företagshälsovård Göteborg – fördelar

Här är några av de starkaste anledningarna att investera i personalen med företagshälsovård:

En attraktivare arbetsplats ger ökad motivation

Ge företaget gemensam inriktning inom hälsa

Sjukfrånvaron minskar

Lägre stressnivå ger medarbetarna mer energi

Företagshälsa Göteborg – sju punkter

Effektiv rehabilitering genom samverkan

Samarbete mellan olika instanser som Försäkringskassan, läkare och företagshälsan är avgörande för en smidig återgång till arbete och förhindrar kommunikationsproblem.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har lagligt ansvar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för att förebygga ohälsa och olycksfall. I praktiken innebär det här att man undersöker arbetsmiljön, tar fram metoder för att göra den bättre och följer upp arbetet.

Proaktiv hälsoplanering

Att förebygga hälsoproblem är bästa strategin för att minska sjukfrånvaro genom tidig intervention och erbjudande av hälsoprogram.

Fokus på psykisk hälsa

Psykisk ohälsa har på senare år blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige, Den ökande psykiska ohälsan på arbetsplatser kräver tidig upptäckt och ett genomtänkt proaktivt arbete för att minska sjukskrivningarna.

Hjälp med hälsan genom Bra Balans

Vi erbjuder verktyg och tjänster för att skapa en hälsosam och produktiv arbetsplats.

Individuella åtgärder för riskpersoner

Att öka medvetenheten och erbjuda enkla åtgärder kan bidra till positiva förändringar hos medarbetare som inte tar ansvar för sin hälsa. Med hjälp av kontinuerliga påminnelser och uppföljningar går det att åstadkomma positiva förändringar även för den här målgruppen.

Främjande av fysisk aktivitet

Ökad fysisk aktivitet minskar sjukdomsrisker och bidrar till ökad produktivitet och företagskultur. Dessutom minskar riskerna för att drabbas av en mängd olika sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdom, stroke, diabetes, benskörhet, olika cancerformer samt depression och ångest.

Företagshälsovård – viktig för välbefinnandet på jobbet

Företagshälsovård spelar en avgörande roll för att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Genom att tillhandahålla regelbundna hälsokontroller och förebyggande åtgärder kan företagshälsovården identifiera potentiella hälsorisker och arbetsmiljöproblem i tid, vilket minskar risken för arbetsskador och sjukfrånvaro.

Genom att främja en hälsosam arbetsmiljö och erbjuda stöd till anställda för att hantera stress och arbetsrelaterade problem kan företagshälsovården bidra till att öka produktiviteten och trivseln på arbetsplatsen.

Gynnar ergonomi och arbetsteknik

Vidare spelar företagshälsovården en viktig roll i att främja ergonomi och arbetsteknik, vilket kan minska risken för belastningsskador och andra fysiska besvär bland anställda. Genom att erbjuda rådgivning och stöd för livsstilsförändringar kan företagshälsovården även hjälpa till att främja en hälsosam livsstil bland anställda, vilket i sin tur kan minska risken för kroniska sjukdomar och öka livskvaliteten.

Sammanfattningsvis är företagshälsovård viktig för att främja både den fysiska och mentala hälsan på arbetsplatsen, vilket i slutändan gynnar både företaget och dess anställda. Genom att investera i företagshälsovård kan företag skapa en mer hållbar och produktiv arbetsmiljö för alla involverade parter.

En väl genomförd företagshälsa kan ge stora besparingar och förbättringar på ditt företag – på både kort och lång sikt.

Företagshälsa Göteborg – mer information

Företagshälsan fokuserar på att identifiera och hantera tidiga tecken på ohälsa samt att förebygga risker i arbetsmiljön. Vårt arbetsområde omfattar hälsofrämjande åtgärder, förebyggande insatser och rehabilitering för skadade eller sjuka arbetstagare. I Sverige är en säker arbetsmiljö en rättighet för alla, och arbetsgivaren har ett stort ansvar för rehabilitering vid sjukdom.

Vi är en viktig partner för arbetsgivare som saknar kunskap eller kompetens inom arbetsmiljö och hälsa. Den kan också bistå vid utredningar av arbetsskador, krishantering, stress och andra relaterade områden. Företagshälsan stödjer även arbetsgivare i det systematiska arbetsmiljöarbetet och vid organisationsförändringar. Finansieringen av företagshälsovården sker genom arbetsgivaren, där vissa större företag och offentliga organisationer har interna företagshälsor medan de flesta använder externa tjänster.