Friskare personal med en god arbetsmiljö

En genomtänkt satsning på företagshälsovård och medarbetarnas hälsa är en lönsam investering som ökar produktiviteten och sänker kostnaden för ohälsa. Många studier visar på att det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag och organisationer.

En god arbetsmiljö är en arbetsplats där man inte sliter ut sig eller stressar sönder sig i förtid. En arbetsplats som känns meningsfull och trevlig och där man har möjlighet att känna sig uppskattad av chefer och medarbetare främjar hälsan.

Ansvarsområdet inom arbetsmiljö är omfattande för arbetsgivaren. Arbetsplatsen måste vara både god och säker så att de anställda inte riskerar att skadas eller bli sjuka. Om skadan uppkommer är det arbetsgivarens uppgift att ansvara för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på arbetsplatsen. Det är enligt lag varje arbetsgivares uppgift att se till att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver ska finnas att tillgå för de anställda i företaget.

Ett längre arbetsliv kräver ett bättre arbetsliv under hela den yrkesverksamma tiden. Alla har rätt till en bra arbetsmiljö oavsett var i livet man befinner sig. För tjänstemannaföretag innebär det till exempel att förhindra ohälsa som är orsakad av stress och hög arbetsbelastning. Där behövs kompetens kring hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar individen och gruppen. För arbeten med en fysisk påfrestning är kunskap i belastningsergonomi och främjande insatser kopplat till det dagliga arbetet viktigt.

Om ni som företag genomför organisationsförändringar behövs kunskap om hur förändringarna kan påverka arbetet, även vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder, såväl som vid inköp av maskiner och annan utrustning.

Läs mer om våra avtal

Arbetsgivarens skyldigheter – följa arbetsmiljöregelverk

Alla arbetsgivare som har arbetstagare (anställda eller inhyrda) som utför arbete i Sverige ska följa arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM.) Det gäller oavsett om arbetsgivaren har få eller många arbetstagare, eller är utländsk eller svensk. En arbetsgivare ska också se till att följa arbetstidslagens bestämmelser alternativt bestämmelser inom kollektivavtal.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön regelbundet och återkommande.

Arbetsgivaren ska kunna beskriva företagets övergripande arbetsmiljöpolicy, där det framgår hur arbetsförhållandena ska vara i verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren behöver dessutom ha rutiner som talar om hur arbetet ska utföras, för att upprätthålla det förebyggande arbetet. Den ska omfatta den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vid en kontroll av en arbetsmiljöinspektör ska arbetsmiljöpolicyn och rutinerna kunna visas skriftligen om arbetsgivaren har fler än tio anställda.

Källa: www.av.se

Är du i behov av hjälp med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) på din arbetsplats? Kontakta oss 08-661 62 00 eller info@brabalans.se för mer information och tidsbokning av en konsult.