Personuppgiftspolicy

Bra Balans AB (556707-0171), hädanefter ”Bra Balans”, är ett bolag vars verksamhet går ut på att sälja lösningar för företagshälsovård till företag, varvid företag betalar för hälsoundersökningar för sina anställda. I samband med att du köper tjänster av Bra Balans, genomgår hälsoundersökningar, livsstilsanalyser eller andra behandlingar hos Bra Balans, alternativt i övrigt ingår avtal med eller kontaktar Bra Balans, kommer Bra Balans att behöva behandla personuppgifter som rör dig.

Om du köper tjänster av eller annars ingår avtal med Bra Balans, kommer uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter sparas för att kontakta dig med anledning av den tjänst du köpt eller anmält intresse för, samt även i övrigt i den mån som krävs för tjänstens utförande samt för att kunna ta betalt för tjänsten, administrera reklamationer, i bokföringssyfte samt i övrigt för att administrera avtalsförhållandet och uppfylla Bra Balans skyldigheter enligt lag. Även uppgifter om vad du köpt eller sålt samt övriga faktureringsuppgifter sparas i samma syfte.

Om du i egenskap av patient ska besöka eller besökt Bra Balans och genomfört en hälsoundersökning eller livsstilsundersökning, behandlas dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och boka in besöket samt, om du lämnat samtycke, för att kalla dig till återbesök under en tid om högst tre år efter ditt senaste besök. I den mån det är nödvändigt, kommer identifikationsuppgifter även användas för faktureringen. Därutöver sparas de uppgifter som krävs för att journalföring ska kunna ske enligt tillämplig lagstiftning.

Utöver ovanstående kommer dina personuppgifter endast att lagras i den utsträckning som krävs enligt vad som följer av lag.

I den mån du anmäler anställda eller andra funktionärer inom ditt bolag till genomförande av hälsoundersökningar eller på annat sätt i samband med att Bra Balans utför tjänster åt dig eller ditt bolag, försäkrar du att de personer som anmälts delgivits information om innehållet i Bra Balans’s personuppgiftspolicy samt givit sitt samtycke till behandlingen.

Om du inte givit ditt samtycke därtill, kommer dina eller din personals personuppgifter inte att behandlas på något annat sätt eller för något annat ändamål än det som beskrivits ovan, och de kommer inte att delges tredje man.

Du och/eller dina anställda har alltid rätt att begära tillgång till samt rättelse eller radering av de uppgifter som Bra Balans lagrar eller på andra sätt behandlar, och som rör den som lämnar begäran. Ni kan också begära begränsning av behandlingen av era personuppgifter, och ni har möjlighet att invända mot eventuell behandling samt en rätt till dataportabilitet. Om ni anser att Bra Balans agerat i strid med dataskyddsförordningen, har ni rätt att klaga till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten).

Bra Balans accepterar inte att du lämnar ut personuppgifter till Bra Balans utan att ha tagit del av denna information, och inte heller utan att du även antingen är den person som de lämnade personuppgifterna avser, eller att du erhållit ett rättsligt bindande samtycke från den personen eller de personerna till att lämna uppgifterna till Bra Balans för den behandling som avses, samt informerat personen eller personerna om innehållet i denna personuppgiftspolicy.

Personuppgiftsanvarig för uppgifterna är:
Bra Balans i Sverige AB
Kaplansbacken 10
112 24 Stockholm
Tel: 08-661 62 00
E-post: info@brabalans.se