Allmänna villkor Företagshälsa

20200101

Ladda ner som PDF

1. Dessa allmänna villkor gäller mellan Bra Balans i Sverige AB (nedan kallat Bra Balans) och kunder (nedan kallade kunden) med vilka Bra Balans träffat avtal om Företagshälsovård, innehållande tjänster såsom hälsoundersökningar, konsulttjänster inom arbetsmiljö, organisation, ledarskap och hälsa. (avtalen kallas nedan ”avtalet” och konsulttjänsterna för ”Tjänsterna”).

2. Bra Balans ansvarar för att de i Avtalet angivna Tjänsterna utförs omsorgsfullt och på ett professionellt sätt samt i övrigt med iakttagande av god sedvänja inom branschen.

3. Bra Balans skall nyttja den personal som Bra Balans bedömer lämplig för tjänsterna inom avtalet. Bra Balans äger därmed rätt att anlita tredje part (underleverantör/underkonsult).

4. Det är kundens ansvar att tillgodose Bra Balans med uppdaterad och korrekt information avseende kundens anställda såsom personuppgifter, kontaktuppgifter, organisationstillhörighet och organisationsstruktur enligt Bra Balans mall. Kund skall tillhandahålla en uppdaterad och korrekt personallista senast tre månader innan avtalad tidsperiod för hälsoundersökningar.*
(*gäller Företagshälsovårdsavtal Komplett).

5. Kunden ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning samt att de personuppgifter som Bra Balans erhåller är uppdaterade och korrekta. Kunden godkänner att Bra Balans hanterar och lagrar information och uppgifter som berör företaget och individer inom företaget.

6. Vid inbokade individärenden hos Bra Balans som exempelvis hälsoundersökningar, läkarbesök, hälsoprofiler, m.m. erhåller kunden sms-bekräftelse, samt sms-påminnelse dagen inför varje besök.

7. För det fall Kunden har bokat/beställt tjänster gäller följande regler. Om kunden avbokar hälsoundersökningar/enskilda individärenden senare än 7 dagar (vardag) före den avtalade tiden äger Bra Balans rätt till full ersättning. Ombokning kan ske kostnadsfritt fram till 48 timmar (vardag) innan avtalad tid. I de fall där kundanställd uteblir från avtalad tid (inbokat besök) gällande Hälsokontroll+ debiteras en kostnad om 490 kr, för övriga tjänster äger Bra Balans rätt till full ersättning.

8. Det åligger kunden att upplysa Bra Balans om de krav som ställs i leveransen med hänsyn till exempelvis bransch, fackförening etc.

9. Bra Balans äger rätt till att vid behov justera gällande priser.